Overdragelse til eje

Hjælp

Der er d.d mellem

Navn:
Adresse:
Tlf:
CPR/CVR. nr.:

Herefter Sælger
og

Navn:
Adresse:
Tlf:
CPR/CVR. nr.:

Herefter Køber

Indgået følgende aftale

Hjælp

2. FORMÅL

Formålet med nærværende aftale er:

[Parternes formål med overdragelse af Opfindelsen mv. indsættes]

Hjælp

3. DEFINITIONER

[Parterne indsætter relevante definitioner]

Opfindelsen:

[Beskriv opfindelsen]

Fortrolige Oplysninger:
Ved "Fortrolige Oplysninger" forstås oplysninger, der meddeles af (eller på vegne af) den ene part til den anden part i medfør af kontrakten, og som er markeret "fortroligt" eller som, på grund af deres art, deres indhold eller de omstændigheder, som de offentliggøres under, med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, som allerede var offentligt kendt på modtagelsestidspunktet, uden at dette kan henføres til modtagerens handlinger, oplysninger som lovligt blev givet til modtageren af tredjepart eller oplysninger, hvor videregivelse skyldes forpligtelse efter lov eller pålæg fra en domstol eller offentlig myndighed.

Hjælp

4. SÆLGERS HOVEDFORPLIGTELSE(R)

Sælger overdrager ved nærværende kontrakts underskrivelse endeligt, eksklusivt og uden begrænsninger alle rettigheder til og den fulde rådighed som ejer over Opfindelsen, som nærmere defineret under punkt 3. Køber opnår ved overdragelsen en eneret til såvel kommercielt som på anden vis at udnytte og disponere over Opfindelsen, hvilket bl.a. omfatter retten til at producere, bruge, markedsføre og sælge Opfindelsen eller produkter, hvori Opfindelsen udnyttes, samt enhver form for licensgivning med henblik på tredjemands tilsvarende udnyttelse af Opfindelsen.

Rettigheder til Opfindelsen omfatter også øvrigt materiale, dokumentation samt relateret know-how, ophavsrettigheder mv. som knytter sig til Opfindelsen, såfremt sælger er i besiddelse heraf, og det må anses for nødvendigt for at Køber reelt kan udnytte Opfindelsen.

5. SÆLGERS ØVRIGE FORPLIGTELSER
Hjælp

5.1 Sælgers ret til at sælge Opfindelsen

Sælger erklærer, at han er rettighedshaver til Opfindelsen, og at der ham bekendt ikke er andre, der har rettigheder hertil, og at Opfindelsen kan overdrages frit.

Hjælp

5.2 Sælgers adgang til overdragelse til andre købere

Sælger er fra overdragelsestidspunktet afskåret fra at råde over Opfindelsen.

Hjælp Skift

5.3 Sælgers ændringer og videreudvikling

Såfremt Sælger efter overdragelsen foretager udviklinger, forbedringer og lignende af Opfindelsen, således at der opstår nye opfindelser eller resultater, tilhører de pågældende opfindelser eller resultater Sælger.

Hjælp

5.4 Sælgers bistand med registrering eller omregistrering

Sælger skal yde Køber den nødvendige bistand vedrørende registrering eller omregistrering af patentet. Alle gebyrer til registrering, der afholdes efter nærværende kontrakts underskrift, afholdes af Køber i overensstemmelse med punkt 6.

I tilfælde af, at Sælger ikke vil eller kan medvirke til at sikre registrering eller omregistrering af patentet, betror Sælger Køber med en fuldmagt til at handle på vegne Sælger.

Hjælp

6. KØBERS ØKONOMISKE FORPLIGTELSER

For den omtalte overdragelse til eje betaler Køber til Sælger et engangsvederlag på kr. [indsæt beløb], som forfalder til kontant betaling ved nærværende kontrakts underskrivelse.

Alle udgifter vedrørende Opfindelsen, der vedrører tiden efter overdragelsen, patentansøgninger, brugsmodelansøgninger, udgifter til konsulenter og rådgivere, samt fornyelse eller vedligeholdelse af eksisterende og kommende patent(er) eller brugsmodeller, afholdes af Køber.

Hjælp


7. KØBERS ØVRIGE FORPLIGTELSER

7.1 Udnyttelsespligt

Køber har pligt til at udnytte Opfindelsen.

Køber skal i den forbindelse:
[Parterne indsætter her en beskrivelse af de forpligtelser, der påhviler Køber.]

Der foreligger manglende udnyttelse, hvis

  • Køber uden gyldig grund aldrig har påbegyndt udnyttelsen, eller
  • Udnyttelsen er påbegyndt, men ikke er fremmet.

Såfremt Opfindelsen ikke udnyttes, udgør dette væsentlig misligholdelse af kontrakten, jf. punkt 8.

Hjælp

8. MISLIGHOLDELSE

Hver af parterne kan hæve aftalen, såfremt den anden part misligholder aftalen væsentligt. Den part, der ønsker at ophæve aftalen, skal forinden meddele dette ved et skriftligt påbud til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes.

Hjælp

9. ERSTATNING

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige over for hinanden for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab, medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part.

Hjælp

10. HEMMELIGHOLDELSE

Såfremt parterne forud for indgåelsen af nærværende aftale har underskrevet en hemmeligholdelsesaftale, finder dennes bestemmelser fortsat anvendelse, og indgår som bilag [Indsæt bilagsnummer] til nærværende kontrakt. Herudover er parterne pligtige til at hemmeligholde Fortrolige Oplysninger.

Hjælp

11. KRÆNKELSE AF OPFINDELSEN

Køber er berettiget til at føre sag mod tredjemand, herunder nedlægge fogedforbud mod tredjemands fortsatte krænkelse. Sagsførelse mv. sker i alle tilfælde som udgangspunkt for Købers regning.

Får Sælger kendskab til, at tredjemand krænker Opfindelsen, underretter Sælger straks Køber herom. Sælger skal i den forbindelse yde Køber rimelig bistand, herunder tilvejebringe Køber alle relevante oplysninger i sagen.

Hjælp

12. KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER

Såfremt tredjemand berettiget hævder, at Køber ved at udnytte Opfindelsen krænker tredjemands rettigheder, skal Sælger yde Køber rimelig bistand, herunder tilvejebringe Køber alle relevante oplysninger i sagen. Sagsførelse sker i alle tilfælde som udgangspunkt for Købers regning.

Såfremt det ved endelig upåanket dom fastslås, at Opfindelsen krænker tredjemands rettigheder, kan Køber ophæve nærværende aftale, jf. punkt 8 om misligholdelse.

Hjælp Skift

13. VÆRNETING

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende aftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer.

Er det ikke muligt at løse tvisten ved forhandlinger, er hver part berettiget til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.

Har Sø- og Handelsretten ikke saglig kompetence til at behandle sagen, henvises sagen eller kravet til afgørelse ved den i medfør af retsplejeloven kompetente byret, jf. retsplejelovens § 225.

Hjælp

14. LOVVALG

Nærværende aftale er eksklusivt undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i parternes indbyrdes forhold.

De danske lovvalgsregler finder ikke anvendelse.

Hjælp

Underskrift

Dato:

Sted:

For Sælger

Dato:

Sted:

For Køber

Introduktion

Du kan editere tekst markeret med gul

Når et afsnit eller tekst er markeret med grønt, er det fordi der findes et alternativ - klik på næste for at skifte afsnit med et alternativ

Knapper markeret med blå giver mulighed for at supplere aftalen med yderligere afsnit.

Tryk på spørgsmålstegnet ud for hvert afsnit for at få vejledning til afsnittet

Når du er tilfreds med aftalen, kan du bruge browserens print funktion til at gemme i PDF

Vejledning

Se kontraktens vejledning i PDF format