Hemmeligholdelsesaftale

Hjælp

Der er d.d mellem

Navn:
Adresse:
Tlf:
CPR/CVR. nr.:

Herefter Overdrager
og

Navn:
Adresse:
Tlf:
CPR/CVR. nr.:

Herefter Modtager

Indgået følgende HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

Hjælp

1. Formål

Formålet med denne hemmeligholdelsesaftale er at gøre det muligt for parterne at vurdere og drøfte følgende forretningsmæssige muligheder:

[Indsæt en kort beskrivelse af overdragers forretningsidé, herunder en omtale af Opfindelsen og den mulige overdragelse heraf til Modtager]

Hjælp

2. Pligt til hemmeligholdelse

Modtager forpligter sig ved underskrift på denne aftale til at hemmeligholde alle informationer, som Modtager måtte komme i besiddelse af vedrørende Opfindelsen og de hertil knyttede forretningsidéer.

Modtager forpligter sig endvidere til at hemmeligholde alt det materiale og alle de informationer samt oplysninger, som Modtager måtte modtage fra Overdrager under forhandlingerne om overdragelse af Opfindelsen og de dertil knyttede forretningsidéer, uanset i hvilken form og på hvilken måde oplysningerne modtages, herunder - men ikke begrænset til - kontrakter, teknologi, software, kildekode af enhver art, anden teknisk dokumentation, samt oplysninger om medarbejdere og kunder m.v.

Ingen sådanne oplysninger og informationer må nogensinde videregives til tredjemand uden Overdragers forudgående skriftlige samtykke.

Hjælp

3. Pligtens subjekt

Modtager indestår for, at enhver af de fysiske personer, som på Modtagers vegne skal modtage den i punkt 2 nævnte information medunderskriver denne hemmeligholdelsesaftale. Modtager forpligter sig endvidere til at begrænse antallet af personer, der skal modtage den i punkt 2 nævnte information til et absolut minimum.

Modtagers forpligtelse efter ovenstående afsnit gælder også for Modtagers rådgivere, herunder advokat, revisor og andre konsulenter, som Modtager måtte ønske at drøfte Overdragers informationer med.

Hjælp

4. Undtagelser fra pligten

Undtagelse til den ellers absolutte pligt til hemmeligholdelse i punkt 2 foreligger, såfremt informationen allerede inden Modtager fik den fra Overdrager, var tilgængelig for offentligheden, såfremt offentligretlige regler (lovgivning og påbud fra offentlige myndigheder), og/eller såfremt beslutninger fra domstole gør det påkrævet for Modtager at videregive informationer som beskrevet og omhandlet i punkt 2, og/eller såfremt informationen lovligt er modtaget fra tredjemand.

Hjælp

5. Pligtens tidsmæssige udstrækning

Forpligtelsen til at hemmeligholde kendskabet til indholdet af informationerne afgivet af Overdrager er 10 år og gælder i forholdet til enhver. Dog bortfalder forpligtelsen for oplysninger om Opfindelsen, som bliver almindelig kendt, uden at dette skyldes Modtagerens forhold.

Modtager er - i det omfang, der er udleveret informationer i skriftlig eller elektronisk form m.v., jf. punkt 2 - pligtig at tilbagelevere disse inklusive eventuelle kopier straks efter påkrav fra Overdrager.

Hjælp

6. Pligt til konsultation

Modtager er - ved tvivl om, hvorvidt en konkret information er modtaget fra Overdrager som led i afgivelsen af informationer i forbindelse med denne aftale - forpligtet til at søge tvivlen afklaret ved henvendelse til Overdrager før den konkrete information videregives eller anses for undtaget fra forpligtelserne til hemmeligholdelse i øvrigt efter denne aftale.

Hjælp

7. Overtrædelser af pligten

For hver overtrædelse af hemmeligholdelsespligten i punkt 2 er Modtager forpligtet til at betale en bod på DKK [indsæt beløb] til Overdrager.

Boden forfalder til betaling ved Overdragers påkrav og begrænser ikke Overdragers ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Boden betales således i tillæg til den erstatning Overdrager måtte kunne afkræve Modtager.

Betaling af bod og/eller erstatning giver ikke Modtager ret til at fortsætte en krænkelse af forpligtelsen efter denne hemmeligholdelsesaftale.

Modtager erklærer ved sin underskrift på denne aftale, at Overdrager har ret til at nedlægge fogedforbud overfor Modtager vedrørende handlinger eller undladelser, som af Overdrager vurderes at krænke forpligtelserne efter denne aftale.

Hjælp Skift

8. Tvister

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende aftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer.

Er det ikke muligt at løse tvisten ved forhandlinger, er hver part berettiget til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.

Har Sø- og Handelsretten ikke saglig kompetence til at behandle sagen, henvises sagen eller kravet til afgørelse ved den i medfør af retsplejeloven kompetente byret, jf. retsplejelovens § 225.

Hjælp

9. LOVVALG

Nærværende aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i parternes indbyrdes forhold.

Hjælp

Underskrift

Dato:

Sted:

For Modtager

Øvrige forpligtede, jf. punkt 2

 

 

 

 

 

 

Introduktion

Du kan editere tekst markeret med gul

Når et afsnit eller tekst er markeret med grønt, er det fordi der findes et alternativ - klik på næste for at skifte afsnit med et alternativ

Knapper markeret med blå giver mulighed for at supplere aftalen med yderligere afsnit.

Tryk på spørgsmålstegnet ud for hvert afsnit for at få vejledning til afsnittet

Når du er tilfreds med aftalen, kan du generere den som dokument i Adobe PDF format

Vejledning

Se kontraktens vejledning i PDF format