IP Evaluering til varemærke

Værktøjet giver ikke en værdi i kroner og øre, men derimod får hvert varemærke en score. Jo højere score, des højere værdi vil varemærket have for din virksomhed.

Værktøjet kan bruges på ansøgte og registrerede varemærker, som i dette værktøj begge kaldes for varemærker.

Det er muligt at bruge IP Evaluering på hovedvaremærker, undervaremærker og private labels.

Hovedvaremærker, undervaremærker og private labels

Et hovedvaremærke er typisk virksomhedsnavnet, og vil somme tider også være sammenfaldende med virksomhedens primære produkt, hvorimod undervaremærket kan være en produktlinie under hovedvaremærket.

Private labels er butikkernes egne mærker og er ofte en konkurrent til andre kendte varemærker, som forhandles i butikken.

Forarbejde til en prisfastsættelse

Selvom din virksomhed er relativt uerfaren inden for værdiansættelse, kan du stadig bruge værktøjet, da det leder dig gennem en række relevante overvejelser, som du bør gøre dig, når du handler med rettigheder. Værktøjet fokuserer på de overordnede muligheder og risici, der er forbundet med rettigheden og ved at spørge ind til de specifikke faktorer, der kan påvirke rettighedens værdi, giver det dig et indblik i rettighedens særlige styrker og svagheder. IP Evaluering er tænkt som et forarbejde til mødet med din IP-rådgiver, hvor I sammen kan gennemgå resultaterne og finde den rette pris til netop din rettighed.


Ønsker du, at sammenligne scoren som dette værktøj giver dit varemærke med andrer scorer på varemærker?


Bruger du dette værktøj fordi du ønsker at handle med rettigheder?


Spørgsmål og svarmuligheder

Der indgår 10 spørgsmål i værktøjet, der alle er med til at skabe overblik over varemærkets værdi. De overordnede emner, som berøres er:

  1. Varemærkets holdbarhed
  2. Geografisk dækning
  3. Varemærkets anvendelsesmuligheder
  4. Domænenavn
  5. Kendskab
  6. Varemærkets omdømme
  7. Markedsandel
  8. Markedsvækst
  9. Levetid
  10. Særpræg

Spørgsmålene er nøje udvalgt og baseret på den teori og forskning, der allerede findes på området for værdiansættelse.

Til hvert af de 10 spørgsmål hører 8 svarmuligheder, som du skal vælge imellem. Hvert svar har tilknyttet en score fra 1 til 8 point. Du skal være opmærksom på, at yderpunkterne 1 og 8 kun gives til varemærker, der på den givne faktor er meget svage eller meget stærke og derved performer ud over det normale. På den måde kan der skelnes mellem de meget værdifulde og de almindeligt værdifulde varemærker.

Flere af svarmulighederne er subjektive. Fx skal der svares på, hvorvidt en andel er stor eller lille, og det er her vigtigt, at have fastlagte intervaller, som samtlige af virksomhedens varemærker bliver vurderet efter, således at der sikres konsistens, hvis scoringerne senere skal sammenlignes.

Vær ærlig og realistisk når du svarer på spørgsmålene, ellers giver værktøjet ikke et brugbart resultat.

Oplysninger om varemærket, som du ønsker at evaluere
Har du tidligere benyttet værktøjet på varemærket, hvis ja udfyld dato og score


Det er vigtigt at nedsætte en arbejdsgruppe

Et varemærke vil typisk blive tillagt forskellig værdi, alt efter hvem der skal kvantificere eller beskrive denne. Det er derfor vigtigt, at det er de samme personer, der arbejder med dette værktøj, når en virksomhed ønsker at finde værdien af et varemærke. Ligeledes er det vigtigt, at alle relevante interessenter indgår i den arbejdsgruppe, der skal arbejde med værktøjet. En liste over mulige interessenter kan se ud som følger, men udelukkes ikke til: Markedsføringsafdeling, Ledelse og Strategi, F&U-afdelingen og IPR afdelingen.

Arbejdsgruppen bør tage noter, således at hele forløbet bliver dokumenteret. Derved kan trejdemand bedre forstå resultatet og det bliver nemmere, at finde gamle resultater frem og om nødvendigt, arbejde videre på disse.

Der skal udpeges en formand for arbejdsgruppen. Formanden har ansvaret for gennemførelsen af evalueringen.

Der skal også udpeges en referent. Referenten er ansvalig for, at tage noter til alle diskussioner, og skal sørge for, at al historik kommer med. Disse noter skal derefter overføres til værktøjets notefelter.

Det anbefales, at alle medlemmer af arbejdsgruppen enten hjælpes ad med evalueringen, eller at alle bruger værktøjet uafhængigt, hvorefter resultaterne sammenlignes og diskuteres. Dette giver en god dialog og forventningsafstemning afdelingerne imellem og dermed et mere robust resultat.

Nedenfor er der gjort plads til at indføre medlemmer af arbejdsgruppen. Bemærk, at det anbefales at danne en mindre gruppe. Hvor mange medlemmer der skal være medlem af gruppen afhænger af jeres organisation

1. Hvor holdbart er dit varemærke?

Et varemærkes holdbarhed er dets evne til at overvinde indsigelser. Jo højere sandsynligheden er for, at et varemærke vil blive ophævet, hvis der bliver nedlagt indsigelse mod det, des lavere er varemærkets værdi.

Når du skal vurdere, hvor holdbart varemærket er, skal du overveje, hvor høj du finder sandsynligheden for at netop dit varemærke kan risikere at blive ophævet fra registrering.

For et varemærke der er registreret og brugt kontinuerligt, vil risikoen for indsigelse mod registreringen være størst inden for det første år, men efter varemærkeloven kan der fremsættes indsigelser i hele varemærkets levetid.

Hvordan vil du vurdere dit varemærkes holdbarhed?

1 point: Varemærkets holdbarhed er tvivlsom
...
8 point: Varemærket et meget holdbart


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Ibrugtagne varemærker

I Danmark beskyttes ibrugtagne varemærker på samme måde som registrerede varemærker, såfremt man kan fremvise behørig dokumentation for brugen. Du skal dog være opmærksom på, at beskyttelse af ibrugtagne varemærker ikke anerkendes i alle lande, hvilket betyder, at du ikke kan vide dig sikker på beskyttelsen af din rettighed, før du har undersøgt det pågældende lands nationale lovgivning. Ligeledes vil ibrugtagne varemærker ikke fremkomme ved en søgning i varemærkeregistre og andre ved derfor ikke, om de krænker dig, før du selv aktivt gør indsigelse herimod. Du skal kunne dokumentere en tilstrækkelig brug af varemærket for at opnå beskyttelse, og ligeledes vil du kun opnå beskyttelse for de bestemte varer eller tjenesteydelser, som du kan dokumentere brugen for.

Dit varemærke kan blive ophævet fra registrering hvis:

- En anden virksomhed, har registreret et lignende eller identisk varemærke før dig, for samme eller lignende varer og/eller tjenesteydelser i varefortegnelsen.

- Tredjemand påstår, at varemærket mangler særpræg, fordi det ikke opfylder betingelserne i varemærkeloven og derfor ikke burde være registreret.

- Dit varemærke bliver mødt af indsigelser fra andre, der har taget et lignende eller identisk varemærke i brug før din registrering.

- Et ibrugtaget varemærke nyder kun beskyttelse, så længe det rent faktisk bruges, og kun for det du kan dokumentere brug for. Du kan derfor risikere at miste rettigheden, hvis din brug ikke findes at være tilstrækkelig eller ophører.

- Hvis du ikke har anvendt varemærket for de pågældende produkter i en periode på 5 år, svarende til den lovfæstede brugspligt. Varemærket kan således blive ophævet delvist, hvilket betyder at varemærket bliver kendt ugyldigt for nogle eller alle de varer eller tjenesteydelser det er registreret for.

2. Er dit varemærke søgt beskyttet i alle relevante lande?

Relevante lande kan fx omfatte lande, hvor du selv har økonomisk aktivitet, eller hvor du forventer at have økonomisk aktivitet i fremtiden. Her kan der både være tale om fx producentmarkeder, salgsmarkeder, såvel som import- og eksportmarkeder. Du behøver ikke at have dit varemærke registreret i de lande, du blot fragter dine varer igennem, dvs. transit situationer, så længe du ikke markedsfører, sælger eller overdrager til salg i disse lande.

Hvis du afventer resultatet af en indsigelse i et eller flere lande, skal du betragte varemærket som i kraft, indtil andet er stadfæstet.

Hvordan vil du vurdere dækningen af dit varemærke?

1 point: Mit varemærke dækker få eller ingen relevante lande
...
8 point: Mit varemærke dækker alle relevante lande


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Hvor dækker et varemærke?

Varemærker kan kun opnå beskyttelse i lande, hvor de er registreret, med undtagelse af de få lande der også beskytter ibrugtagne varemærker. En anden virksomhed kan altså lovligt producere og sælge produkter og services under dit varemærke i de lande, hvor varemærket ikke er registreret, og dermed også forhindre dig i at sælge under dit eget varemærke i disse lande. Andre vil tilmed kunne foretage en registrering af dit varemærke, før du selv når at gøre det.

Du kan vælge at ansøge i et eller flere lande via de nationale varemærkekontorer eller du kan ansøge i flere lande på en gang, enten gennem det europæiske kontor OHIM, hvorved varemærket beskyttes i hele EU, eller gennem den internationale organisation WIPO, hvor varemærket kan opnå beskyttelse udenfor EU's grænser.

Særligt om transit-lande

Du skal være opmærksom på, at selvom det ikke er nødvendigt at registrere dit varemærke i lande du blot transporterer dine varer igennem, kan du stadig risikere at krænke andres varemærker i de pågældende lande. Det kan derfor være en god idé, at undersøge hvorvidt dette er tilfældet, inden du bruger det pågældende land som transit-land.

3. I hvor stort et omfang er det muligt at benytte dit varemærke i forbindelse med andre produkter og services end dine primære?

Jo bredere et anvendelsesområde dit varemærke dækker, des større er potentialet for indtjening, og dermed jo højere værdi har dit varemærke. Det kan være vanskeligt præcist at vide, om varefortegnelsen på din varemærkerettighed er bred nok. Til hjælp for denne vurdering og særlig i en købs og licenseringssituation, vil du skulle sammenholde din markedsføringsstrategi med varefortegnelsen på varemærket for at se om dit varemærke dækker bredt nok.

Hvordan vil du vurdere overensstemmelsen mellem din markedsføringsstrategi/forretningsstrategi og din varefortegnelse?

Hvis dit varemærke ikke er registreret, men udelukkende ibrugtaget, skal du vælge scoren 1, da dit varemærke således højst er dækkende for de produkter og services, som du kan dokumentere at have benyttet det i forbindelse med.

1 point: Min markedsføringsstrategi/forretningsstrategi stemmer ikke overens med min varefortegnelse
...
8 point: Min markedsføringsstrategi/forretningsstrategi stemmer overens med min varefortegnelse


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Er min varefortegnelse dækkende?

Der skal bruges mange ressourcer på at gøre et varemærke kendt, og det kan derfor være af stor økonomisk betydning, at du har mulighed for at bruge den goodwill, du har opnået gennem et varemærke, du allerede bruger. Den kendskabsgrad dit varemærke har hos forbrugerne, vil du derfor med fordel kunne drage nytte af til at markedsføre nye produkter og services. Du skal dog være opmærksom på, at nye produkter og services ikke altid vil være i samme kategori som dit første produkt og dermed heller ikke være omfattet af den varefortegnelse, som det oprindelige varemærke er beskyttet for.

Dette vil særligt være af betydning, hvis du står foran at skulle købe et nyt mærke, købe licens eller udvide dit produktsortiment. Hvis ikke det nye varemærkes varefortegnelse indeholder de produkter, som du ønsker at udvide dit eget sortiment med, kan du risikere ikke at være beskyttet, når du går på markedet. I nogle tilfælde kan varefortegnelsen være bredt formuleret og der vil derfor ikke være problemer, men i andre tilfælde, vil du evt. skulle overveje at ansøge om et nyt varemærke, der omfatter de nye produkter.

4. Er der behov for et tilhørende domænenavn og er dette registeret?

Nogle varemærker er afhængige af et tilhørende domænenavn. Dette gælder især for e-virksomheder, men det gælder også i stigende grad for den resterende gruppe af virksomheder, da nettet er et udstillingsvindue for disse. Det kan især være vigtigt at have et tilhørende domænenavn, hvis varemærket er et hovedvaremærke frem for et undervaremærke, da det ofte vil være dette navn, som forbrugeren vil bruge som søgekriterium på nettet.

Hvordan vil du vurdere dit varemærkets position i forhold til opnåelse af domænenavn?

1 point: Jeg kan ikke få mit domænenavn
...
8 point: Jeg har mit domænenavn ELLER Det er ikke relevant med et domænenavn


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Registrering af domænenavn

Når det drejer sig om domænenavne, er der kun plads til ét unikt navn, hvorfor der som udgangspunkt gælder et "først til mølle"-princip ved registreringen af domænenavne. Der gælder dog regler om, at registreringen skal ske i god tro, ligesom der også skal være en reel brug af domænet. Det er derfor relevant for dig at undersøge, om der er mulighed for at registrere et tilsvarende domænenavn i forhold til dit varemærke.

Toplevel domænenavn?

Du skal være opmærksom på, om du kan få registreret det tilhørende domænenavn som ".dk", ".com" eller et andet toplevel domænenavn, som med de nye regler for toplevel navne nu kan være identisk med dit varemærke. Dette kan være af betydning for dig, hvis du afsætter eller ønsker at afsætte dine varer/services internationalt, eller ønsker at udnytte dit varemærke mere aktivt i forbindelse med valg af domænenavn.

5. Hvor højt er kendskabet til varemærket blandt målgruppen?

Du skal her først definere målgruppen for varemærket - herunder også evt. fremtidig målgruppe, hvis der er planlagte produktudvidelser el.lign. Målgruppen skal stemme overens med den målgruppe, som du har defineret i din markedsføringsstrategi.

Hvordan vil du vurdere kendskabet i målgruppen?

1 point: Kendskabet er meget lavt
...
8 point: Kendskabet er meget højt (kendskab på 95 % eller derover)


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Eksempel på målgruppe:

Du laver magasinet "Vi Ældre". Dette er et magasin med opskrifter på alt fra madlavning til strik til barnebarnet. Der er her ingen tvivl om, at du henvender dig til kvinder der er 50+, og da bladet er på dansk, vil målgruppen altså være kvinder 50+ der kan læse dansk.

6. Hvordan er kendskabet til varemærket blandt målgruppen?

Varemærket kan have enten et positivt kendskab eller et negativt kendskab blandt målgruppen.

Du skal i dette spørgsmål forudsætte, at hverken positivt eller negativt kendskab hænger sammen med kvaliteten af din virksomheds produkter, da denne må forventes at influere på prisen på produktet, således at forbrugeren føler, at han får hvad han betaler for.

Hvordan vil du vurdere kendskabet?

Er fortegnet for kendskabet til dit varemærke hverken positivt eller negativt, skal du give dit varemærke scoren 4.

1 point: Kendskabet er meget negativt
...
8 point: Kendskabet et meget positivt


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Eksempel på positivt og negativt kendskab:

Positivt kendskab kan opnås ved fx en aktiv CSR-politik, en miljørigtig politik eller hvis din virksomhed er kendt for at gøre andet godt for samfundet.

Negativt kendskab kan derimod stamme fra børnearbejde, skattelysager, produkter der gør folk syge, etc.

7. Hvor stor er din markedsandel?

Måske kender du allerede markedet og din markedsandel, men lav alligevel en opdateret analyse af dette, således at du arbejder med de nyeste og mest opdaterede data.

Hvordan vil du vurdere din markedsandel?

1 point: Min markedsandel er meget lille
...
8 point: Min markedsandel er meget stor


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

8. Hvor høj er væksten på markedet?

Undersøg den forventede vækst på markedet. Hvis varemærket dækker flere markeder, skal du lave en gennemsnitsbetragtning af væksten, hvor den vægtes ud fra vigtigheden af det enkelte marked. Væksten på markedet indikerer den fremtidige værdi af varemærket.

Hvordan vil du vurdere væksten på dit/dine markeder?

1 point: Væksten på markedet er meget lav
...
8 point: Væksten på markedet er meget høj


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

9. Hvor mange år forventer du at kunne udnytte varemærket?

Varemærker kan forlænges med 10 år ad gangen, så længe du ønsker det. Varemærkebeskyttelsens levetid er derfor i princippet uendelig, ligesom levetiden for ibrugtagede mærker også vil være uendelig, men dog afhængig af en vedvarende brug.

Varemærkets økonomiske levetid, altså den årrække hvor rettigheden kan udnyttes kommercielt, kan være tidsbegrænset, da den vil hænge sammen med, hvor længe selve produktet eller ydelsen kan afsættes på markedet. Hvis de produkter og services som du udbyder er sidst i deres livscyklus, skal du overveje, om varemærket har et urealiseret potentiale, der kan forlænge dets levetid. Det kan fx bestå i nye produkter under det gamle varemærke.

Hvorvidt et bestemt antal år er kort eller lang tid afhænger af konteksten, du opererer i.

Hvordan vil du vurdere levetiden af dit varemærke?

1 point: Varemærkets levetid er meget kort
...
8 point: Varemærkets levetid er meget lang


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Eksempel på økonomisk levetid:

Den økonomiske levetid afhænger primært af udbud og efterspørgsel. Hvis de produkter og services som du udbyder under dit varemærke har en begrænset levetid, fx pga. hurtigt omskiftelige forbrugerpræferencer indenfor området, vil dit varemærke ligeledes kun være interessant at opretholde i den tid, hvor det er økonomisk rentabelt fortsat at betale fornyelsesgebyrer, samt opretholde markedsføringsomkostninger forbundet med varemærket.

Nye produkter/ydelser under gammelt varemærke:

Du skal være opmærksom på, at en relancering af dit mærke, kan kræve en ny varemærkeansøgning, hvis du laver om eller helt ændrer i dit logo eller navn. Du kan foretage en relancering af selve produktet/ydelsen eller lancere nye produkter/ydelser under samme mærke uden videre, dog så længe produkterne/ydelserne allerede er omfattet af registreringen, ellers kan dette også kræve en ny ansøgning.

10. Hvor særpræget er dit varemærke?

Jo flere bogstaver varemærket indeholder, jo mere skal forbrugeren forholde sig til og huske på, og der er dermed en forøget risiko for at dit varemærke ikke huskes eller værre forveksles med andre udbydere på markedet. Det kan også have betydning, om varemærket består udelukkende af et eller flere ord eller af en figur eller en kombination af ord og figurer. Oftest vil forbrugerne have nemmest ved at huske korte særprægede varemærker måske i kombination med en figur, da en sådan ofte kan være let genkendelig i en købssituation.

Når du giver dit varemærke en score nedenfor, skal det vurderes udelukkende ud fra dets særpræg og ikke ud fra markedets opfattelse af varemærket. Du kan lære mere om et varemærkes særpræg i tekstfeltet til højre.

Hvordan vil du vurdere graden af særpræg ved dit varemærke?

1 point: Mit varemærke har meget lidt særpræg
...
8 point: Mit varemærke har højt særpræg


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her


Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til varemærkets værdi.

Et varemærke er et særligt kendetegn for din virksomhed

Et varemærkes vigtigste egenskab, er at fungere som et særligt kendetegn for de produkter eller ydelser, der sælges under mærket. En forbruger skal altså gerne kunne adskille din virksomheds varer eller ydelser fra en anden virksomheds ved hjælp af dit varemærke. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilke elementer, der indgår i varemærket.

Hvad er særpræg?

Forbrugere mødes hver dag af mange forskellige varemærker, og valget af varemærke kan være afgørende for, om forbrugerne husker dit varemærke til næste gang. For at kunne få dit varemærke registreret og dermed beskyttet, skal varemærket have særpræg, hvilket betyder, at dit varemærke dels skal have evnen til at adskille dine varer/ydelser fra dine konkurrenters og dels må dit varemærke ikke udelukkende beskrive dine varer/ydelser. Et varemærke kan traditionelt bestå af et eller flere fantasi- eller almindelig kendte ord samt af tal. Varemærket kan ligeledes bestå af figurer/logoer både med og uden ord.

Graden af særpræg kan således variere alt efter, hvorledes man vælger at sammensætte sit varemærke og dermed kan styrken af varemærket også variere. Et varemærke bestående af fantasiord, vil typisk være stærkere og mere særpræget end et varemærke, der består af kendte og ofte anvendte ord inden for en given branche eller ord/ordsammensætninger, der leder tankerne hen på selve produktet eller ydelsen. Som hovedregel vil et lidet særpræget varemærke ofte skulle tåle at andre aktører ?kommer tættere på? end et meget særpræget varemærke.

Eksempel på et stærk varemærke

HARIBO og Marabou er registrerede ordmærker for forskellige former for slik og konfekturevarer. Varemærkerne er fantasiord, idet de ikke har en selvstændig betydning. Varemærkerne opnår yderligere styrke og særpræg, da de ikke henleder forbrugerens tanker på noget, der har med slik og konfekturevarer at gøre. Det havde været tilfældet, hvis varemærkerne for eksempel havde indeholdt ord eller orddele som ?sweets? el ?choko?, som vil være typisk brugte ord inden for den branche, og samtidig henleder forbrugerens tanker på det produktet, der købes.

Eksempel på svage varemærker

Som virksomhed er det ofte meget nærliggende at anvende ord eller orddele, som i et eller andet omfang lægger sig op af det produkt eller ydelse, man ønsker at udbyde under varemærket. Visse ord vil derfor gå igen i mange varemærker uden, at der nødvendigvis er tale om identiske varemærker eller varemærker for samme varer eller ydelser. Eksempelvis ses "flex" hyppigt anvendt enten alene eller i sammenhæng med andre ord, også "star" er et ord der ofte bliver anvendt. Fordi disse ord bliver anvendt så ofte, må man typisk også som indehaver af et varemærke, der indeholder sådanne ord, tåle at mange andre har varemærker med tilsvarende ord. Dette er medvirkende til, at mærket er svagere og mindre særpræget end de rene fantasiord, fordi der er flere på markedet.

Eksempel på svage figurmærker

Også for figurer er det relevant at tale om svage og stærke figurelementer. Naturlige symboler som fx enge, marker og køer for varen "mælk" og bier for varen "honning" samt simple geometriske figurer som fx cirkler, trekanter og firkanter vil typisk også opleve at stå svagere end de fantasifulde og særegne udformede varemærker.

Rapport

Advarsel

Du har valgt at fastholde score 1 til et eller flere spørgsmål.

Du skal overveje, hvorvidt den specifikke faktor er så kritisk, at den fjerner al værdi fra dit varemærke. Det kan fx være, hvis du ikke kan få registreret dit mærke i de relevante lande, fordi der allerede er andre aktører på markedet under et lignende varemærke. I nogle tilfælde vil du kunne øge værdien ved at arbejde på at minimere eventuelle risici. Én mulighed for at minimere risici er udarbejdelsen af yderligere undersøgelser relateret til muligheden for at komme på markedet i alle de relevante lande ved evt. at indgå et samarbejde eller købe licens til at kunne komme på markedet. Kun du kan vurdere mulighederne for at minimere dit varemærkes risici.

Faktorer hvortil du har givet scoren 1:

Mener du, at en eller flere af disse faktorer er så kritiske, at de fjerner al værdi fra varemærket?

Eventuel begrundelse

Du har angivet 8