IP Evaluering til patent

Værktøjet giver ikke en værdi i kroner og øre, men derimod får hvert patent en score. Jo højere score, des højere værdi vil patentet have for din virksomhed.

Værktøjet kan bruges på ansøgte og udstedte patenter, som i dette værktøj begge kaldes for patenter.

Forarbejde til en prisfastsættelse

Selvom din virksomhed er relativt uerfaren inden for værdiansættelse, kan du stadig bruge værktøjet, da det leder dig gennem en række relevante overvejelser, som du bør gøre dig, når du handler med rettigheder. Værktøjet fokuserer på de overordnede muligheder og risici, der er forbundet med rettigheden og ved at spørge ind til de specifikke faktorer, der kan påvirke rettighedens værdi, giver det dig et indblik i rettighedens særlige styrker og svagheder. IP Evaluering er tænkt som et forarbejde til mødet med din IP-rådgiver, hvor I sammen kan gennemgå resultaterne og finde den rette pris til netop din rettighed.


Ønsker du, at sammenligne scoren som dette værktøj giver dit patent med andrer scorer på patenter?


Bruger du dette værktøj fordi du ønsker at handle med rettigheder?


Spørgsmål og svarmuligheder

Der indgår 10 spørgsmål i værktøjet, der alle er med til at skabe overblik over patentets værdi. De overordnede emner, som berøres, er risici forbundet med patentet og patentets potentiale:

  1. Konkurrerende teknologier
  2. Styrke/validitet
  3. Rettigheden til at producere og sælge/bruge
  4. Bredde af anvendelsesmuligheder
  5. Geografisk dækning
  6. Udviklingsstadie
  7. Økonomisk fordel
  8. Levetid
  9. Markedsstørrelse
  10. Markedsvækst

Spørgsmålene er nøje udvalgt og baseret på den teori og forskning, der allerede findes på området for værdiansættelse.

Til hvert af de 10 spørgsmål hører 8 svarmuligheder, som du skal vælge imellem. Hvert svar har tilknyttet en score fra 1 til 8 point. Du skal være opmærksom på, at yderpunkterne 1 og 8 kun gives til patenter, der på den givne faktor er meget svage eller meget stærke og derved performer ud over det normale. På den måde kan der skelnes mellem de meget værdifulde og de almindeligt værdifulde patenter.

Flere af svarmulighederne er subjektive. Fx skal der svares på, hvorvidt et beløb er stort eller lille, og det er her vigtigt at have fastlagt nogle beløbsintervaller, som samtlige af virksomhedens patenter bliver vurderet efter, så der sikres konsistens, hvis scoringerne senere skal sammenlignes.

Vær ærlig og realistisk når du svarer på spørgsmålene, ellers giver værktøjet ikke et brugbart resultat.

Oplysninger om patentet, som du ønsker at evaluere
Har du tidligere benyttet værktøjet på patentet, hvis ja udfyld dato og score


Det er vigtigt at nedsætte en arbejdsgruppe

Et patent vil typisk blive tillagt forskellig værdi alt efter hvem, der skal kvantificere eller beskrive denne værdi. Det er derfor vigtigt, at det er de samme personer, der arbejder med dette værktøj, når en virksomhed ønsker at finde værdien af et patent. Ligeledes er det vigtigt, at alle relevante interessenter indgår i den arbejdsgruppe, der skal arbejde med værktøjet. En liste over mulige interessenter kan se ud som følger, men udelukkes ikke til: Markedsføringsafdeling, Ledelse og Strategi, F&U-afdelingen og IPR afdelingen.

Arbejdsgruppen bør tage noter, således at hele forløbet bliver dokumenteret. Derved kan trejdemand bedre forstå resultatet og det bliver nemmere, at finde gamle resultater frem og om nødvendigt, arbejde videre på disse.

Der skal udpeges en formand for arbejdsgruppen. Formanden har ansvaret for gennemførelsen af evalueringen.

Der skal også udpeges en referent. Referenten er ansvalig for, at tage noter til alle diskussioner, og skal sørge for, at al historik kommer med. Disse noter skal derefter overføres til værktøjets notefelter.

Det anbefales, at alle medlemmer af arbejdsgruppen enten hjælpes ad med evalueringen, eller at alle bruger værktøjet uafhængigt, hvorefter resultaterne sammenlignes og diskuteres. Dette giver en god dialog og forventningsafstemning afdelingerne imellem og dermed et mere robust resultat.

Nedenfor er der gjort plads til at indføre medlemmer af arbejdsgruppen. Bemærk, at det anbefales at danne en mindre gruppe. Hvor mange medlemmer der skal være medlem af gruppen afhænger af jeres organisation

1. Er der alternativer til den patenterede opfindelse?

Du skal svare på, i hvilket omfang den patenterede opfindelse kan substitueres. For at kunne gøre dette skal du først overveje, hvilke alternativer der findes til den.

Jo sværere din opfindelse er at substituere, desto højere værdi har den. Du skal være opmærksom på, at selvom der ikke eksisterer alternativer til dit patent på nuværende tidspunkt, kan disse være under udvikling, og du skal derfor medregne denne risiko i dit svar.

Hvordan vil du vurdere dit patent?

1 point: Mit patents teknik kan meget let substitueres
...
8 point: Mit patents teknik er meget svær at substituere


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Alternativer

Et alternativ til dit patent er en opfindelse, som løser samme problem, som dit patent gør.

Hvor mange opfindelser - patenterede eller upatenterede - du vælger at se som substitutter, afhænger af dit patent og den kontekst du befinder dig i. Følgende er eksempler på, hvad et alternativ kan udgøre.

Eksempel 1

Du har udviklet en ny mekanisme til lukning af fodtøj, nemlig velcro. Velcroen udmærker sig ved at være nemmere at lukke for fx børn end de traditionelle lukningsmekanismer som fx snørebånd og lynlåse. Din patenterede opfindelse er således let substituerbar, hvis din kundegruppe består af personer, der kan bruge snørebånd, hvorimod den er sværere at substituere, hvis din kundegruppe består af børn.

Eksempel 2

Du har udviklet et nyt kemisk stof til brug i hovedpinepiller. Stoffet udmærker sig ved at have færre bivirkninger for forbrugeren. Din patenterede opfindelse er således let at substituere, hvis din kundegruppe består af alle forbrugere, hvorimod den er sværere at substituere, hvis din kundegruppe består af de personer, som ikke kan tåle de kendte midler mod hovedpine, men som kan tåle din pille pga. de færre bivirkninger af dit kemiske stof.

2. Hvor holdtbart er dit patent?

Et patents holdbarhed er dets evne til at modstå forsøg på at ugyldiggøre det.

Sandsynligheden for at et patent vil blive erklæret ugyldigt, hvis det bliver udfordret, mindsker dets værdi. En udfordring kan ske ved fx indsigelse, administrativ omprøvning, retssager eller ankesager. Mulighederne for at udfordre et patent varierer fra land til land, og det samme gør den økonomiske risiko, der er forbundet med en sådan udfordring.

Udfordringer af patentet i andre lande, hvor det er gyldigt, påvirker ligeledes patentets værdi. Du skal derfor undersøge, om patentet har været udfordret tidligere i et eller flere lande. Er det tilfældet, skal du analysere udfaldet af denne sag, og vurdere om det har nogen indflydelse på holdbarheden af dit patent.

Patentets holdbarhed kan således vurderes ud fra nedenstående pointskala:

1 point: Min opfindelse er endnu i ansøgningsfasen
3 point: Mit patent er udstedt
6 point: Mit udstedte patent er i kraft efter udfordringer gennem det administrative system
8 point: Mit udstedte patent er i kraft efter udfordringer gennem retssystemet

Hvis du kender til faktorer i dit patents fortid, der påvirker netop dit patents holdbarhed i den ene eller anden retning, kan du tage de mellemliggende scorer 2,4,5 eller 7 point i brug. Skriv din begrundelse i notefeltet herunder.


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Særligt for patentansøgninger

Patentansøgninger vil have større sandsynlighed for at blive ugyldiggjort end allerede udstedte patenter, da ansøgningen kan blive afslået ved patentmyndigheden.

Unge vs. gamle patenter

Risikoen for at dit patent senere vil bliver erklæret uholdbart er størst i de første år.

Hvorledes kan et patent blive udfordret?

Et patent kan blive udfordret ad flere kanaler. Disse kan opdeles i to grupper:

- Udfordringer gennem det administrative system, såsom indsigelser, administrative omprøvninger og anker heraf.

- Udfordringer gennem retssystemet i form af domstolssager

3. Skal der indhentes tilladelser/licenser før opfindelsen beskrevet i patentet kan benyttes?

Hvis opfindelsen skal indgå i en større sammenhæng, fx som del af et produkt, er det vigtigt, at du undersøger, om du har rettigheden til at udarbejde resten af produktet, dvs. om der er andre, der har ejendomsretten over dele, du skal bruge i forbindelse med udarbejdelsen af dit færdige produkt.

Hvis ikke du har rettigheder til alle dele af produktet og hvis der er stor risiko knyttet til indhentning af disse rettigheder, mindskes værdien af patentet, indtil disse rettigheder er indhentet.

Hvordan vil du vurdere dit patent

1 point: Jeg har ikke alle rettigheder til alle dele af produktet på nuværende tidspunkt, og det er meget svært at få ELLER jeg har ikke mulighed for at undersøge, om jeg har alle rettigheder til alle dele af produktet.
...
8 point: Jeg har alle rettigheder til alle dele af produktet


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Hvad giver et patent ret til?

Et patent giver ikke automatisk ret til at producere, bruge og sælge det, der er beskrevet på patentskriftet. Patentet sikrer dig retten til at kontrollere, hvem der producerer, bruger og sælger, hvad der er beskrevet på patentskriftet. Forskellen lyder måske ikke stor, men i praksis betyder det, at andre patentejere kan forhindre dig i at producere, bruge og sælge din opfindelse, hvis de har et patent, der beskriver en opfindelse, som du skal bruge i forbindelse med dit produkt.

4. Hvor bred er anvendelsesmuligheden for patentet?

Overvej hvorvidt dit patent kan finde anvendelse i forbindelse med andre produkter eller brancher end de primære.

Overvej alle muligheder nøje, så du kender til alle alternative anvendelser for dit patent. Du må ikke lade dig begrænse af, hvad der er muligt for din virksomhed at producere eller kommercialisere. For at udnytte alle områder kan det være nødvendigt at udlicensere rettigheden til at bruge opfindelsen indenfor et eller flere områder. Dette vil typisk være, hvis du ikke selv er interesseret i at skulle gå ind i brancher, hvor du fx ikke har etablerede produktions- og salgskanaler. Du skal derfor udelukkende tage stilling til, om der eksisterer alternative anvendelsesmuligheder og ikke til, hvorvidt du har tænkt dig at udnytte de alternative anvendelsesmuligheder eller ej.

Hvordan vil du vurdere dit patent?

1 point: Der findes meget få eller ingen alternative anvendelsesmuligheder for mit patent
...
8 point: Der findes mange alternative anvendelsesmuligheder for mit patent


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Eksempel på primære brancher og andre brancher:

En cykelslangeproducent har udviklet og patenteret en ny ventil til brug på sine cykelslanger, så han kan differentiere sig fra sine konkurrenter. Til en konference falder slangeproducenten i snak med en fødevarekonsulent. Slangeproducenten fortæller om sin nye patenterede ventil, som fødevarekonsulenten finder meget spændende, da han mener, at den ligeledes vil give væsentlige fordele ved emballagefremstilling til fødevarer, ligesom han mener, at ventilen kan bruges i andre produkter såsom bildæk, luftmadrasser, etc.

Primære brancher:

Den primære branche vil her være cykelslangebranchen, da det er hertil ventilen er opfundet, ligesom denne branche er cykelslangeproducentens kernebranche.

Andre brancher:

Andre brancher hvor opfindelsen ligeledes kan bruges er branchen for emballagefremstilling og andre brancher, hvor der bruges ventiler såsom ved produktion af luftmadrasser, bildæk og baderinge.

5. Er din opfindelse søgt patentbeskyttet i alle relevante lande?

Det er vigtigt, at patentet dækker alle relevante lande. Hvilke lande, der er relevante for dig, afhænger af strategien for dit patent Hvis dit patent endnu er i ansøgningsfasen, er det væsentligt om alle relevante lande er designeret, og hvis ikke, om det stadig er muligt at gøre dette. Hvis du afventer resultatet af en udfordring i et eller flere lande, skal du betragte patentet som i kraft indtil andet er bevist.

Vurder hvorvidt dit patent dækker alle relevante lande.

Scoreskalaen for patentansøgninger er som følger:
1 point: Ikke alle relevante lande er designeret
8 point: Alle relevante lande er designeret eller det kan stadig nås

Scoreskalaen for udstedte patenter er som følger:
1 point: Patentet dækker meget få eller ingen relevante lande
...
8 point: Patentet dækker alle relevante lande


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Hvor er patentet gyldigt?

Patenter er kun gyldige i lande, hvor de er udstedt. Det betyder, at et patent udstedt i Europa og USA ikke dækker lande, hvor der ikke er udstedt et patent som fx i Kina. Derfor kan virksomheder lovligt producere og sælge opfindelsen i Kina, så længe de ikke eksporterer til lande, hvor patentet er i kraft.

Relevante lande

Relevante lande kan fx omfatte lande, hvor din virksomhed har økonomisk aktivitet, eller hvor du forventer at have økonomisk aktivitet i fremtiden, eller lande hvor dine konkurrenter har økonomisk aktivitet, samt lande hvor du forventer, at de vil have økonomisk aktivitet i fremtiden. Her kan både være tale om fx producentmarkeder, salgsmarkeder, såvel som import- og eksportmarkeder.

6. I hvilken grad skal opfindelsen videreudvikles, før den kan tages i brug?

Det tager ofte lang tid at modne et patent til kommercialisering eller brug. Du skal bedømme, hvor lang tid der er igen, før dit produkt/din opfindelse er klar til at blive markedsført. Hvis der er lang vej igen, vil dit patent typisk være mindre værd, end hvis det er testet og klar til at blive kommercialiseret/brugt.

1 point: Opfindelsen/produktet skal videreudvikles meget før det kan udnyttes
...
8 point: Opfindelsen/produktet skal ikke videreudvikles før det kan udnyttes


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

7. Hvor stor en økonomisk fordel udgør patentet?

Dit patent giver dig en økonomisk fordel frem for den næstbedste alternative opfindelse. Denne fordel kan enten bestå i en merindtjening grundet en højere pris på slutproduktet eller en omkostningsbesparelse frem for den næstbedste opfindelse, der løser samme problem som dit patent. Den økonomiske fordel består ikke af en evt. større markedsandel end den næstbedste opfindelse.

Hvordan vil du vurdere dit patent?

1 point: Opfindelsen økonomiske fordel frem for den næstbedste opfindelse er meget lille
...
8 point: Opfindelsen økonomiske fordel frem for den næstbedste opfindelse er meget stor


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Næstbedste opfindelse

Den næstbedste opfindelse kan være ejet af dig selv såvel som af din konkurrent. I nogle tilfælde vil din opfindelse blive udnyttet i flere forskellige produkter, hvilket betyder, at der også kan være flere forskellige næstbedste opfindelser ? én til hvert produkt hvori din opfindelse indgår. Hvis det er tilfældet, skal du tænke på den gennemsnitlige økonomiske fordel.

Eksempel 1

Hvis dit patent dækker et nyt kemisk stof til hovedpinepiller, der giver færre bivirkninger end andre kendte alternative stoffer, vil det næstbedste alternativ højst sandsynligt være det eksisterende stof som dit nye stof erstatter. Antag at din forretningsstrategi er at sælge til hele markedet, både de forbrugere der ikke lider af bivirkninger og de forbrugere, der lider af bivirkninger.

Hvis der er få forbrugere, der lider under bivirkningerne, kan der argumenteres for, at det nye stof udgør en meget lille eller lille økonomisk fordel. Det nye stof forhøjer ikke prisen på hovedpinepillerne nævneværdigt, da dine kunder ikke er villige til at betale ekstra for dine piller i og med, at de ikke oplever en kvalitetsforbedring.

Hvis derimod størstedelen af forbrugerne lider under bivirkningerne af de traditionelle piller og derfor er villige til at give en pris der er 50 pct. højere for dine piller frem for de traditionelle piller, så må patentet siges at udgøre en stor eller meget stor økonomisk fordel frem for det næstbedste alternativ.

Eksempel 2

Hvis dit patent dækker teknikken bag velcro, som bruges til sammenhæftning af to flader, der gentagne gange skal kunne løsnes og hæftes, er der flere næstbedste alternativer, da der ligeledes er flere brugsmuligheder. Næstbedste alternativer kan alt efter brugen være tape, lim, snøre, lynlås, ect. Velcroen bruges i mange produkter og har ligeledes erobret store markedsandele, men samlet set bidrager velcroen ikke med en stor procentuel merindtjening pr. produkt frem for de næstbedste alternative opfindelser, hvilket betyder, at den økonomiske fordel er lille.

8. Hvor mange år forventer du at kunne udnytte patentet?

Hvis du bruger modellen på en ansøgning, skal du ved dette spørgsmål antage, at du vil få udstedt patent på baggrund af ansøgningen.

Du skal først udregne patentets resterende levetid. Dette gøres ved at udregne nedenstående 3 levetider, hvoraf den korteste levetid vælges, da dette er det maksimale antal år, patentet vil have en eksistensberettigelse. Det vurderes herefter, hvorvidt dette er lang eller kort tid i den specifikke kontekst, som du agerer i.

a. Resterende patentbeskyttelsesperiode

b. Den forventede tid til din konkurrent har omgået dit patent, således at det bliver overflødiggjort

c. Den forventede levetid af det produkt, som patentet benyttes i forbindelse med.

Hvordan vil du vurdere dit patent?

1 point: Jeg forventer at kunne udnytte patentet i en meget kort årrække
...
8 point: Jeg forventer at kunne udnytte patentet i en meget lang årrække


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Ad a) Eksempel på resterende patentbeskyttelsesperiode:

Patentets resterende beskyttelsesperiode er det antal år, som du maksimalt kan opnå beskyttelse fra patentmyndigheden fra dags dato. Den maksimale patentbeskyttelsesperiode er i de fleste lande 20 år fra indleveringsdatoen i det pågældende land. Hvis dit patent er indleveret 3 år tilbage og den maksimale beskyttelsesperiode er på 20 år, vil den resterende patentbeskyttelsesperiode derfor være på 17 år.

Ad b) Eksempel på forventet tid til dit patent er blevet omgået

Der kan være andre aktører på markedet, der udvikler en alternativ teknik, der betyder, at dit patent bliver overflødiggjort. Det forventede antal år til din konkurrent har omgået dit patent ved at opfinde en alternativ teknik findes på baggrund af skøn og tidligere erfaringer.

Ad c) Eksempel på forventet levetid af produkt

Patentets teknik vil typisk indgå som en del af et større produkt, hvilket betyder, at det ligeledes er vigtigt at tage højde for levetiden af produktet. Hvis patentet indgår i flere produkter, skal levetiden overvejes for hvert af disse produkter. I sådanne tilfælde vælges levetiden for produktet med længst levetid, da patentet stadigt har sin berettigelse, så længe det indgår i minimum et produkt på markedet. Bemærk at det ikke nødvendigvis er dit eget produkt, men at patentet ligeledes kan have berettigelse, hvis det gennem licens benyttes i andres produkter.

9. Hvor stort er markedet for opfindelsen?

Hvis dit patent vedrører et nyt produkt, skal du lave en grundig markedsanalyse, inden du svarer på dette spørgsmål. Denne markedsanalyse skal se nærmere på udbud og efterspørgsel på hvert enkelt marked (geografiske, brancheopdelte, forbrugersegmenter, etc.).

Måske kender du allerede markedet, men lav alligevel en opdateret analyse og hav specielt fokus på alternative og supplerende udnyttelsesområder, som kan være med til at udvide markedsstørrelsen for dit patent.

Hvis dit nuværende marked udgøres af dit nærmarked, er det vigtigt at gøre op, hvor stort det samlede globale marked skønnes at være.

Du skal være opmærksom på, at du ikke skal opgøre din egen markedsandel på markedet, men derimod vurdere hele markedet, da dette er at se som en mulighed for patentet. Dog skal du lave realistisk vurdering af markedet.

Hvordan vil du vurdere markedet for dit patent?

1 point: Markedet for patentet er meget småt
...
8 point: Markedet for patentet er meget stort


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her

Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Eksempel på realistisk vurdering:

Dit patent bruges i forbindelse med ét produkt, nemlig hårfarve. Du henvender dig udelukkende til B2C-markedet. Du kan her se markedet, som alle mennesker med hår, men denne antagelse vil være overdrevet. I stedet vil en realistisk vurdering kunne laves ved at se på eget og konkurrenters marked, eller ved at lave forbrugerundersøgelser, der spøger ind til forbrugerens brug af hårfarve generelt, og altså ikke specifikt din hårfarve. Her vil du kunne danne dig et billede af antal produkter solgt på verdensplan, antal brugere eller et andet brugbart mål for hvor stort markedet realistisk vil være.

10. Hvor høj er væksten på markedet?

Undersøg den forventede vækst på markedet. Hvis patentet dækker flere markeder, skal du lave en gennemsnitsbetragtning af væksten, hvor den vægtes ud fra vigtigheden af det enkelte marked.

Hvordan vil du vurdere væksten på dit/dine markeder?

1 point: Væksten på markedet er meget lav
...
8 point: Væksten på markedet er meget høj


Hvilke tiltag vurderer du, der kan gøres i din specifikke situation for at forbedre denne score?

Se evt. forslag her


Herunder skal du anføre eventuelle tanker, diskussioner, forudsætninger, forbehold, mm., der har haft indflydelse på pointgivningen, således at andre kan få indsigt i hvilke faktorer, der har medvirket til patentets værdi.

Rapport

Advarsel

Du har valgt at fastholde score 1 til et eller flere spørgsmål.

Du skal overveje, hvorvidt den specifikke faktor er så kritisk, at den fjerner al værdi fra dit patent. Det kan fx være, hvis din konkurrent har et blokerende patent, der bevirker, at du ikke kan få brugsretten til hele produktet.

Faktorer hvortil du har givet scoren 1:

Mener du, at en eller flere af disse faktorer er så kritiske, at de fjerner al værdi fra patentet?

Eventuel begrundelse

Du har angivet 8